Algemene Voorwaarden

 1. Definities
 • “Fotograaf”, “wij”, “ons” of “onze”: Pawsome Pictures by Monique Folkerts, de rechtmatige eigenaar van het fotografiebedrijf.
 • “Klant”, “jij” of “jouw”: de persoon, organisatie of rechtspersoon die gebruikmaakt van onze fotografiediensten.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen van de Fotograaf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Door gebruik te maken van onze diensten, accepteert de klant deze algemene voorwaarden volledig.
 1. Offertes en Overeenkomsten
 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de offerte door de klant of door het daadwerkelijk gebruik van onze fotografiediensten.
 • Mondelinge toezeggingen zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de Fotograaf.
 1. Fotosessies en Levering van Foto’s
 • De Fotograaf zal zich inspannen om de fotosessies professioneel en naar beste vermogen uit te voeren.
 • Leveringstermijnen van de foto’s worden naar beste kunnen ingeschat en kunnen variëren afhankelijk van de aard van de opdracht. De Fotograaf streeft ernaar om de foto’s binnen 3 weken te leveren.
 • De klant ontvangt een selectie van de beste foto’s uit de fotosessie, die door de Fotograaf zijn geselecteerd. De Fotograaf behoudt het recht om foto’s te bewerken en te retoucheren naar eigen inzicht.
 • Foto’s worden nooit in RAW (ruw, onbewerkt) afgeleverd.
 1. Auteursrecht en Gebruik van Foto’s
 • De Fotograaf behoudt het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten op de gemaakte foto’s, inclusief alle bewerkte versies.
 • De klant krijgt een niet-exclusieve licentie voor persoonlijk gebruik en niet-commercieel gebruik van de foto’s. De klant mag de foto’s niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 • Het is de klant niet toegestaan om de foto’s te bewerken, te kopiëren of te verkopen zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 • Aangeleverde foto’s mogen enkel zonder aanpassingen geplaatst worden en ten alle tijden met de naamsvermelding “Pawsome Pictures by Monique Folkerts”.
 • Wanneer de klant een dienst van de Fotograaf afneemt, geeft de klant de fotograaf automatisch toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot): website, portfolio, blog, social media en wedstrijden. De klant kan voor het tekenen van de offerte (en daarmee aangaan van een overeenkomst) aangeven hier bezwaar tegen te hebben. Het offerte bedrag kan dan verhoogd worden en de fotograaf zal de foto’s voort vloeiende uit de betreffende offerte/overeenkomst niet voor promotie doeleinden gebruiken.
 • Foto’s geplaatst op en/of in eigendommen van de fotograaf zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) de website van Pawsome Pictures en de social media accounts van Pawsome Pictures mogen enkel gedeeld worden mits de copyright melding “foto door Pawsome Pictures by Monique Folkerts” duidelijk leesbaar bij elke foto vermeld wordt.
 1. Betaling en Annulering
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Bij annulering van een fotosessie door de klant binnen 1 dag voor de geplande datum, wordt 25% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht als annuleringskosten.
 • Bij annulering door de Fotograaf door onvoorziene omstandigheden, zal de Fotograaf een nieuwe datum voorstellen of het reeds betaalde bedrag restitueren.
 1. Aansprakelijkheid
 • De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, letsel of verlies van eigendommen tijdens de fotosessies.
 • De aansprakelijkheid van de Fotograaf is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 • De fotograaf staat niet garant en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor eindproducten welke niet direct van de fotograaf gekocht zijn, ook niet als het een foto van de fotograaf betreft. M.a.w., wanneer een foto van een fotograaf gekocht wordt in een winkel welke geen eigendom is van de fotograaf, zowel online als offline, en het product valt tegen of er is iets mis mee, dan kan de fotograaf hier nooit voor aansprakelijk gesteld worden.
 • De fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s m.b.t. technische problemen zoveel mogelijk te beperken. De fotograaf is echter niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Bij technische problemen en/of overmacht is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van technische problemen en/of overmacht, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) waterschade, brand, diefstal, een defecte camera, een defecte geheugenkaart en/of een defecte computer is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.
 1. Privacy en Gegevensbescherming
 • De Fotograaf respecteert de privacy van de klant en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken zonder toestemming, tenzij wettelijk verplicht.
 1. Overmacht
 • De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals (maar niet beperkt tot) ziekte, ongeval, brand, extreme weersomstandigheden, of andere onvoorziene omstandigheden.
 1. Toepasselijk Recht en Geschillen
 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een bevoegde mediator. Indien mediation niet slaagt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland
Scroll naar boven